visa.hpt@gmail.com 0938 951 468 0938 722 448

Phân Loại Thị Thực Việt Nam.

Có bao nhiêu loại thị thực Việt Nam?


Có 2 cơ sở để phân loại thị thực Việt Nam:

Thứ nhất, dựa vào mục đích đi lại, thị thực Việt Nam được chia thành ba loại:

-          Thị thực du lịch: Loại thị thực này có giá trị trong 1 tháng

-          Thị thực thương mại: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng

-         Thị thực cho các mục đích khác: loại thị thực này có giá trị trong 3 tháng

Thứ hai, dựa vào thời gian tạm trú và số lần nhập cảnh, thị thực Việt Nam được chia làm 4 loại:

-          Thị thực 1 tháng một lần nhập cảnh  (Chỉ được nhập cảnh một lần)

-          Thị thực 1 tháng nhiều lần nhập cảnh  (Được nhập cảnh nhiều lần)

-          Thị thực 3 tháng một lần nhập cảnh  (Chỉ được nhập cảnh một lần)

-          Thị thực 3 tháng nhiều lần nhập cảnh  (Được nhập cảnh nhiều lần)

TT XUẤT NHẬP CẢNH

Quốc tịch
Visa đến 
tau du lich ba hon dam du lich ba hon dam